Statut općine

Statut općine Proložac
REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PROLOŽAC

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-05/13-02/01

Ur. broj: 2129-03/13-02-1

Proložac, 14.ožujak.2013.

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 31 Statuta Općine Proložac Općinsko vijeće Općine Proložac na sjednici održanoj dana 14. ožujka 2013 donosi

STATUT OPĆINE PROLOŽAC

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Proložac, njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine Proložac, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Proložac.

Članak 2.

Općina Proložac je jedinica lokalne uprave i samouprave na području utvrđenim Zakonom o područjima županija, gradova i naselja u Republici Hrvatskoj.

Općina Proložac obuhvaća naselja Proložac Gornji, Bušanje, Proložac Donji, Postranje, Lug, Šumet, Ričice.

Granice područja Općine Proložac idu katastarskim granicama rubnih naselja koja se nalaze unutar područja.

Granice Općine Proložac mogu se mijenjati na način i po postupku koji su propisani zakonom.

Članak 3.

Općina Proložac je pravna osoba.

Sjedište Općine Proložac je u Prološcu Donjem.

Tijela Općine Proložac imaju svoje pečete.

Opis Pečeta iz stavka 3. ovog članka, način uporabe i čuvanje uređuje se posebnom odlukom koju donosi Općinsko vijeće.

Članak 4.

Općina Proložac ima grb i zastavu.

Izgled, sadržaj, uporaba i čuvanje grba i zastave, utvrđuju se Odlukom sukladno Zakonu.

Članak 5.

Dan Općine Proložac je 15.(petnaesti) kolovoza „Velika gospa“ je proslavlja se u Gospinu svetištu na izvoru rijeke Vrljike.

II. JAVNA PRIZNANJA

Članak 6.

Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Proložac, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Članak 7.

Javna priznanja Općine Proložac su:

1. Počasni građanin Općine Proložac

2. Povelja Općine Proložac

2. Zahvalnica Općine Proložac

Članak 8.

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja, uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

III. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE

(REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 9.

Općina Proložac surađuje s općinama i gradovima sa područja Splitsko-dalmatinske županije i županijom radi ostvarivanja zajedničkih interesa na unapređenju gospodarskog društvenog razvitka.

Općina Proložac radi promicanja i ostvarivanja zajedničkih interesa zbog unapređivanja gospodarskog i društvenog razvitka općina u Republici Hrvatskoj, može osnovati s drugim općinama odgovarajuću udrugu.

Članak 10.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina Proložac uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne(regionalne) samouprave drugih država.

Odlukom o uspostavljanju međusobne suradnje odnosno sklapanju sporazuma o suradnji Općine Proložac s lokalnim jedinicama drugih država, sadržaj i oblicima te suradnje donosi Općinsko vijeće, u skladu sa zakonom i općim aktima

Članak 11.

Općina Proložac u postupku pripremanja i donošenja općih akata na razini Splitsko-dalmatinske županije te zakona i drugih propisa na razini Republike Hrvatske, a koji se neposredno tiču Općine, daje inicijative, mišljenja i prijedloge nadležnom tijelu.

Inicijative, mišljenja i prijedloge iz prethodnog stavka u ime Općine Proložac mogu podnositi Općinsko vijeće i Općinski Načelnik neposredno nadležnom tijelu i posrednim putem članova predstavničkih tijela i zastupnika u Hrvatskom saboru.

Članak 12.

Sporazum o suradnji Općine Proložac i općine ili grada druge države objavljuje se u Službenom glasniku Općine Proložac.

IV. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 13.

Općina Proložac samostalna je u odlučivanju u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga podliježe samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti ovlaštenih državnih tijela.

Članak 14.

Općina Proložac u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

– uređenje naselja i stanovanje,

– prostorno i urbanističko planiranje,

– komunalno gospodarstvo,

– brigu o djeci,

– socijalnu skrb,

– primarnu zdravstvenu zaštitu,

– odgoj i osnovno obrazovanje,

– kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

– zaštitu potrošača,

– zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

– protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,

– uređenje lokalnih i nerazvrstanih cesta

– obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 15.

Općina Proložac može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 14. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće, temeljem koje se zaključuje sporazum o zajedničkom organiziranju poslova, kojim se uređuju međusobni odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.

Članak 16.

Općinsko vijeće Općine Proložac, može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave prenijeti na županiju Splitsko-dalmatinsku, u skladu sa njezinim Statutom.

V. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 17.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 18 .

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o prijedlogu općeg akta, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina članova Općinskog vijeća, Načelnik, i 20% birača upisanih u popis birača Općine.

Članak 19.

Referendum se može raspisati radi razrješenja načelnika i zamjenika u slučajevima i na način propisan zakonom.

Članak 20.

Općinsko vijeće je dužno razmotriti podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema prijedloga.

Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog za raspisivanje referenduma, a prijedlog su dali birači sukladno članku 20. stavku 3. Statuta, Općinsko vijeće je dužno dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 21.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

Članak 22.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Općine Proložac, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

Članak 23.

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 18. ovog Statuta obvezatna je za Općinsko vijeće.

Članak 24.

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 25.

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća i načelnik..

Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od 60 od dana zaprimanja prijedloga.

Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

Članak 26.

Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća.

Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 10 % birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

Članak 27.

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 20% birača upisanih u popis birača Općine.

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 28.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine Proložac kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine Proložac odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Općine, te ukoliko za postoje tehničke pretpostavke, sredstvima elektroničke komunikacije (e-mailom, kontakt obrascem na web stranicama, net meetingom i chatom).

VI. TIJELA OPĆINE PROLOŽAC

Članak 29.

Tijela Općine Proložac su Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 30.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su Načelnika.

Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće.

Članak 31.

Općinsko vijeće donosi:

– Statut Općine,

– Poslovnik o radu Općinskog vijeća,

– odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,

– proračun i odluku o izvršenju proračuna,

– godišnje izvješće o izvršenju proračuna,

– odluku o privremenom financiranju

– odluku o promjeni granice Općine Proložac

– uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi, osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,

– daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,

– donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,

– raspisuje lokalni referendum,

– bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,

– bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,

– odlučuje o pokroviteljstvu,

– donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,

– imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,

– donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za Općinu Proložac. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Općinsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici Općinskog vijeća.

Članak 32.

Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.

Funkcija predsjednika i dva potpredsjednika vijeća je počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednik imaju pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.

Članak 33.

Predsjednik Općinskog vijeća:

– zastupa Općinsko vijeće

– saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,

– predlaže dnevni red Općinskog vijeća,

– upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

– brine o postupku donošenja odluka i općih akata,

– održava red na sjednici Općinskog vijeća,

– usklađuje rad radnih tijela,

– potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,

– brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,

– brine se o zaštiti prava vijećnika,

– obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 34.

Općinsko vijeće čini 13. vijećnika izabranih na način određen zakonom.

Članak 35.

Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine.

Funkcija članova Općinskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.

Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 36.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

– ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,

– ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,

– ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,

– ako odjavi prebivalište s područja Općine Proložac, danom odjave prebivališta,

– ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,

– smrću.

Članak 37.

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 38.

Vijećnik ima prava i dužnosti:

– sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća

– raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća

– predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata

– postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća,

– postavljati pitanja načelniku i zamjeniku načelnika,

– sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,

– prihvatiti se članstva u najviše 2 radna tijela u koje ga izabere Općinsko vijeće

– tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Općine te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge.

Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje u radu Općinskog vijeća.

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 39.

Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća (u nastavku teksta: nositelji političkih dužnosti) u obavljanju njihovih dužnosti.[1]

1.1. RADNA TIJELA

Članak 40.

Radna tijela Općinskog vijeća su:

– Povjerenstvo za izbor i imenovanja,

– Mandatna povjerenstvo.

– Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,

Članak 41.

Povjerenstvo za izbor i imenovanja, predlaže:

– izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,

– izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,

– imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća,

– propise o primanjima vijećnika, te naknade troškova vijećnicima za rad u Općinskom vijeću.

Članak 42.

Mandatna povjerenstvo:

– na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,

– obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

– obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

– obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,

– obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.

Članak 43.

Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:

– predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća,

– predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,

– razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Općinskom vijeću,

– obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

Članak 44.

Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama.

2. OPĆINSKI NAČELNIK

Članak 45.

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.

Mandat Načelnika traje četiri godine

U obavljaju izvršne vlasti načelnik:

– priprema prijedloge općih akata,

– izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća

– utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna,

– upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,

– upravlja prihodima i rashodima Općine,

– upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine

– odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina,

– donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine

– imenuje i razrješava pročelnike jedinstvenog upravnog odjela,

– imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,

– predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

– može povjeriti izradu urbanističkih planova uređenja i obavljanja drugih poslova prostornog uređenja Zavodu za prostorno uređenje velikog grada,

– razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,

– obavlja poslove gospodarenja nekretninama

– donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisvanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,

– sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,

– donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisvanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,

– daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,

– do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,

– provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odluku Općinskog vijeće o poslovnim prostorima,

– organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara

– usmjerava djelovanje jedinstvenog upravnog odjela

– daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

– obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,

– obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 3. alineje 8. ovog članka tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje.

Članak 46.

Načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine.

Članak 47.

Načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

Općinsko vijeće ne može zahtijevati od načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 48.

Načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:

– ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, Načelnik je dužan u roku od osam dana o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne samouprave,

– ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća.

Članak 49.

Načelnik ima zamjenika, koji zamjenjuje načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.

Članak 50.

Načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

Zamjenik načelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa načelnika.

Članak 51.

Načelnik dužnost obavljaju profesionalno, a zamjenik prema vlastitoj odluci

Članak 52.

Načelniku i zamjeniku načelnika mandat prestaje po sili zakona:

– danom podnošenja ostavke,

– danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

– danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,

– danom odjave prebivališta s područja jedinice,

– danom prestanka hrvatskog državljanstva,

– smrću.

Općinsko vijeće u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog načelnika.

Ako mandat načelnika prestaje u godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, dužnost načelnika do kraja mandata obavlja zamjenik načelnika.

Članak 53.

Načelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti u slučajevima i u postupku propisanom člankom 20. ovog Statuta.

Ako na referendumu bude donesena odluka o razrješenju načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti načelnika.

VII. UPRAVNA TIJELA

Članak 54.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Proložac, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu, ustrojava se jedinstveni upravni odjel

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik koje na temelju javnog natječaja imenuje načelnik.

Članak 55.

Jedinstveni upravni odjel samostalan je u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su Načelniku.

Članak 56.

Sredstva za rad jedinstvenog upravnog odjela osigurava se u Proračunu Općine Proložac, Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

VIII. JAVNE SLUŽBE

Članak 57.

Općina Proložac u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

Članak 58.

Općina Proložac osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 57. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.

U trgovačkim društvima u kojima Općina Proložac ima udjele ili dionice Načelnik je član skupštine društva .

Obavljanje određenih djelatnosti Općina Proložac može povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji.

IX. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 59.

Na području Općine Proložac osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 60.

Mjesni odbori na području Općine Proložac su:

Mjesni odbor Proložac Donji, Mjesni odbor Proložac Gornji, Mjesni odbor Ričice, Mjesni odbor Postranje i Mjesni odbor Šumet.

Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća i prikazuju se na kartografskom prikazu koji je sastavni dio te odluke.

Članak 61.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 20 % građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije i udruženja građana, te Načelnik.

U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku Načelniku.

Članak 62.

Načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Ukoliko Načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

Pravovaljani prijedlog Načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Članak 63.

U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.

Članak 64.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 65.

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća uz shodnu primjenu odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 66.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Načelnik u roku od 60 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 30 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

Članak 67.

Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika, 5 članova.

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora.

Članak 68.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svog sastava tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.

Članak 69.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća i Načelnika.

Članak 70.

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području.

Članak 71.

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

Članak 72.

Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće.

Članak 73.

Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati zborove građana.

Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

Zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Članak 74.

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavljaju upravna tijela Općine na način propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i način rada upravnih tijela Općine.

Članak 75.

Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i Načelnik.

O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži promjena područja.

Članak 76.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Načelnik.

Načelnik može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.

X. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE PROLOŽAC

Članak 77.

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini Proložac, čine imovinu Općine Proložac.

Članak 78.

Imovinom Općine upravljaju Načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog domaćina.

Načelnik u postupku upravljanja imovinom Općine donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine.

Članak 79.

Općina Proložac ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Općine Proložac su:

– općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odluka Općinskog vijeća,

– prihodi od stvari u vlasništvu Općine i imovinskih prava,

– prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno u kojima Općina ima udjele ili dionice,

– prihodi od koncesija,

– novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina Proložac u skladu sa zakonom,

– udio u zajedničkim porezima sa Splitsko-dalmatinskom županijom i Republikom Hrvatskom, te dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,

– sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,

– drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 80.

Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Općine Proložac iskazuju se u Proračunu Općine Proložac.

Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazni po izvorima iz kojih potječu.

Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 81.

Proračun Općine Proložac i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

Članak 82.

Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

Članak 83.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisnom za donošenje proračuna.

Članak 84.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.

Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija.

XII. AKTI OPĆINE

Članak 85.

Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke.

Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 86.

Načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.

Članak 87.

Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Članak 88.

Načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 89. ovog Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela.

Članak 89.

Upravna tijela Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Splitsko-dalmatinske županije.

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.

U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Članak 90.

Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza gradskih poreza, doprinosa i naknada donose se u skraćenom upravnom postupku.

Skraćeni upravni postupak provodi se i kod donošenja pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima fizičkih i pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je Općina Proložac osnivač.

Protiv pojedinačnih akata Općinsko vijeća i Načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 91.

Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.

Članak 92.

Detaljnije odredbe o aktima Općine Proložac i postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 93.

Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju u Službenom glasniku Općine Proložac.

Opći akti stupaju na snagu osmog dan od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu danom objave.

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

XIII. JAVNOST RADA

Članak 94.

Rad Općinskog vijeća, Načelnika i upravnog tijela Općine je javan.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 95.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:

– javnim održavanjem sjednica,

– izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

– objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasniku Općine Proložac.

Javnost rada načelnika osigurava se:

– izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

– objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasniku Općine Proložac.

Javnost rada upravnog tijela Općine osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

XIV. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 96.

Način djelovanja načelnika i zamjenika načelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 97.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, Načelnik i Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća.

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.

Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća, prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Članak 98.

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Općine Proložac i zakona, uskladit će se s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom propisanom roku.

Članak 99.

Danom stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Općine Proložac (Službeni glasnik Općine Proložac br.01/02).

Članak 100.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Proložac“

 

OPĆINSKO VIJEĆE:
Predsjednik:

Viktor Grabovac dipl. iur.

Skip to content